Malka Art - הינו אתר השייך לבעלי העסק והמותג. הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר ע"י כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי תקנון זה.

תנאים כלליים:
 
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

1. השימוש באתר, מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

2.Asaf Malka Art הינו אתר אינטרנט המציע למשתמשים שירותי איור דיגיטליים לקניה דרך האתר.

3. השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

4. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד !  חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור  Malka Art.

5. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות יוצרים כלשהן משימוש באתר או במוצריו, כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרי החברה לצרכים שאינם פרטיים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או העסק.

6. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

7. Malka Art ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.

8. טעות סופר בתיאור המוצר אינה תחייב את Malka Art.

9. התמונות המופיעות באתר עשויות לכלול פריטים אשר אינם מוצעים למכירה.

10. כל המוצרים המופיעים באתר Malka Art כפופים לזכויות יוצרים ע"פ חוק.

11. Malka Art רשאי לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת.
על כן על המשתמש המבצע הזמנה באתר לוודא ולקרוא את תקנון הזמנות זה בכל הזמנה.


זמן אספקה ותנאים נוספים בעת הקניה:

1. אספקת המוצרים תיעשה ע"י המייל + הוואטצאפ. 
2. אספקת המוצרים תיעשה תוך תקופה שתיקבע על ידי Malka Art בעת ההזמנה ואלו יחולו ממועד אישור  Malka Art לביצוע ההזמנה.
3. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים, יתכנו שינויים בזמני האספקה. Malka Art אינו מתחייב בשום       צורה לזמני אספקה וכל עיכוב שחל שאינו בשליטתו אינו מחייב אותו.   

 

 


 
מדיניות ביטול והחזר כספי :

 


 
1. הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע"י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן,
התשמ"א – 1981 ובכפוף לכל דין.

2. במידה והלקוח רוצה לבטל את העסקה, כל עוד הלקוח לא שלח את התמונה לחברה!! הלקוח ייקבל החזר מלא ! 

בכל בקשה לביטול העסקה לאחר שהלקוח שלח את התמונה לחברה, לא ייתאפשר החזר כספי,
גם במידה ועברו רק 5 דקות מרגע שליחת התמונה.

3. ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול יפסיד הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה של 100 אחוז מהעסקה !
 
4. במידה והלקוח לא מרוצה מהתוצאה של האיור, Malka Art - יבצע מספר שינוים ע״מ לרצות את הלקוח,
כגון : שינוי רקע, הצללות, צבע, גוון, 

5. אין אפשרות לשנות את התמונה אחרי התחלת העבודה.